หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ให้กับนักศึกษารหัส 59 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ข่าว ณ วันที่ : 2016-08-12
เอกสารแนบ : วิชา-4000111-กลุ่มเรียนวันจันทร์.pdf
วิชา-4000111-กลุ่มเรียนวันพฤหัสบดี.pdf
รายละเอียด :

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ๔๐๐๐๑๑๑ ให้กับนักศึกษารหัส ๕๙ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ  โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ เรียนวันจันทร์เช้า (๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.) กลุ่มที่ ๒ เรียนวันจันทร์บ่าย (๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.) และกลุ่มที่ ๓ เรียนวันพฤหัสบดีบ่าย (๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.)   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์์ตารางเรียน วันที่เรียน สถานที่เรียน จำแนกตามตอนเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน