หัวข้อข่าว : สำนักส่้งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรสำนัก ครั้งที่ 2(2)/2559
ข่าว ณ วันที่ : 2016-05-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรประจำสำนัก ครั้งที่ 2(2)/2559  ณ ห้อง 232 อาคาร 2 ชั้น 3 โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน เรื่อง การทำงานอย่างมีคุณภาพ การจัดทำ Service Catalogue และการปรับตัวให้รวดเร็วในยุคแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในกำกับของรัฐ และในปการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บุคลากรรายงานการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา อาทิเช่น แนวทางการจัดการความรู้ของสำนักฯ รายงานการดำเนินการการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นต้น