หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2016-05-19
เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวเบ้าศึกษารอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ฉบับสมบูรณ์.pdf
รายละเอียด :

สารารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่ http://admission.dusit.ac.th/admission/checkreport/