หัวข้อข่าว : จัดประชุม โครงการปรับพื้นฐานและกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ข่าว ณ วันที่ : 2016-05-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม โครงการปรับพื้นฐานและกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม มอบนโยบายการเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา รหัส 59 ก่อนเปืดภาคเรียนให้แก่ ทีมอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมรอบรู้ รอบรั้วสวนดุสิต ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีเสนอแนะให้จัดรูปแบบการเรียนการสอน ที่มีความรู้ทางวิชาการในช่วงเช้าควบคู่กับกิจกรรมในช่วงบ่าย เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้มากขึ้น