หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ
ข่าว ณ วันที่ : 2016-02-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2