หัวข้อข่าว : รูปถ่ายชุดครุยนักศึกษาที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558 (เปิดภาคเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2558)
ข่าว ณ วันที่ : 2015-09-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประกาศ
นักศึกษาที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558 (เปิดภาคเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2558)
ให้ใช้รูปถ่ายชุดครุยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามเดิม
***สาหรับนักศึกษาที่ยื่นเอกสารมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้นำรูปถ่ายชุดครุยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาส่งเพิ่มเติมในภายหลัง ก่อนสิ้นภาคเรียน***