หัวข้อข่าว : ประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าว ณ วันที่ : 2015-01-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันที่ 27 มกราคม 2558  ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2558 มีวาระสำคัญดังนี้   นโยบายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558   การออกข้อสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละหลักสูตร  ฯลฯ  ณ  ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต