วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2012-10-19 ประกาศ ตารางสอบ สำหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคเรียนที่ 1/2555
2012-10-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2555
2012-10-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คุมสอบปลายภาค 1/2555
2012-09-27 ย้ายห้องสอบ
2012-09-21 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-55 ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2012-09-21 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-55 ภาคปกติ(ศูนย์วิทย์)
2012-06-13 ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 51 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
2012-06-07 ประกาศผลการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. รหัส 55
2012-05-31 เลื่อนประกาศผลการเรียน
2012-05-31 เลื่อนประกาศผลการเรียนในรายวิชาจริยศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ
2012-04-18 เลื่อน ประกาศผลการสอบการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เป็นวันที่ 24 เมษายน 2555
2012-02-29 เลื่อนกำหนดการลงทะเบียน จองรายวิชานักศึกษา ภาคปกติและ ปกติ(นอกเวลา) ภาคการศึกษาที่ 1/55
2011-11-09 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ทุกหลักสูตร เปิดเรียนวันที่ 6 ธันวาคม 2554
2011-02-11 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
2011-02-11 คู่มือแผนบริหารความสี่ยง
2009-06-04 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการบริหารหลักสูตร