วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2014-06-25 ขอแจ้งปิดบริการ Contact Center สำนักส่งเสริมวิชาการฯและสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
2014-06-23 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2556 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 5 มิถุนายน 2557)
2014-06-13 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมทั้งเอกสารที่ต้องเตรียมมาสำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ ภาคเรียนที่ 2/2556
2014-06-12 ตารางสอบนักศึกษารหัส57ภาคเรียนฤดูร้อน(การจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน)
2014-06-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและกำกับห้องสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน รหัส57-2360
2014-06-12 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556
2014-06-09 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556
2014-05-23 ประกาศแจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์
2014-05-02 เปลี่ยนแปลงกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2/2556
2014-04-30 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2556
2014-04-22 นศ.ใหม่ รหัส 57 ตรวจสอบตารางเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2014-04-22 การอบรมภาษาอังกฤษ นศ.ใหม่ รหัส 57 สามารถตรวจสอบข้อมูลการอบรมได้ที่ http://ilac.dusit.ac.th ในภายหลัง
2014-04-17 แจ้งขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบ http://iregis.dusit.ac.th
2014-03-24 บันทึกประวัติก่อนรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่
2014-03-19 รายวิชาขาดสอบนักศึกษา ศูนย์การศึกษา
2014-03-19 รายวิชาขาดสอบนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2014-03-19 รายชื่อนักศึกษาขาดสอบในมหาวิทยาลัย
2014-03-19 รายชื่อนักศึกษาขาดสอบ ศูนย์การศึกษา
2014-02-17 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบปลายภาค ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
2014-02-13 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ)
2014-02-10 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2014-02-03 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2556 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 14 ม.ค. 2557
2013-12-20 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 และ 3/2555 ให้บันทึกข้อมูลเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
2013-12-20 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2556 อนุมัติวันที่ 28 พ.ย. 2556
2013-11-01 รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดในภาคเรียนที่ 2/2556 ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา
2013-10-28 รายชื่อ นศ. ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
2013-10-28 รายชื่อ นศ. ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
2013-10-25 ตารางสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2013-10-24 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2555(เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 30 ก.ย. 2556
2013-09-27 ตาราง
2013-09-27 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคเรียนที่1-56
2013-09-27 ตารางสอบปลายภาค นศ.ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัย
2013-09-27 ตารางสอบปลายภาค นศ.ภาคปกติ ศูนย์วิทยาศาสตร์
2013-09-23 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2555 อนุมัติวันที่ 2 ก.ย. 2556
2013-08-16 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2555 อนุมัติวันที่ 1 ส.ค. 2556
2013-08-06 Template มคอ.7 Update 06-08-2012
2013-08-02 แจ้งปิดให้บริการระบบบริหารการศึกษา
2013-07-24 รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัว ปี 2556 รอบ1
2013-07-01 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555(เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 12 มิ.ย. 2556
2013-06-27 รายงานประเมินตนเอง SAR ปรจำปี 2555
2013-06-10 PowerPoint การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของหลักสูตร
2013-06-03 ประกาศผลการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์และวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคฤดูร้อน นักศึกษารหัส 56
2013-05-31 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ทุกคณะ
2013-05-31 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ทุกคณะ
2013-05-29 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555(เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 20 พ.ค. 2556
2013-04-24 แจ้งกำหนดการรับปริญญาบัตร ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 2/2555
2013-03-22 ตัวอย่างรูปสวมครุย ระดับปริญญาตรี
2013-03-19 ตารางสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2555 ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2013-03-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2013-03-19 ตารางสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2555 ภาคปกติ (ศูนย์การเรียน/ศูนย์การศึกษา)
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2556
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555 อนุมัติวันที่ 22 ก.พ. 2556
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2556
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555 อนุมัติวันที่ 22 ก.พ. .2556
2013-02-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2013-02-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ)
2013-02-20 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค
2012-12-19 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
2012-12-06 กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเช่าชุดครุย ประจำปี 2554 - 2555
2012-12-06 กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเช่าชุดครุย ประจำปี 2554 - 2555
2012-10-19 ประกาศ ตารางสอบ สำหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคเรียนที่ 1/2555
2012-10-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2555
2012-10-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คุมสอบปลายภาค 1/2555
2012-09-27 ย้ายห้องสอบ
2012-09-21 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-55 ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2012-09-21 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-55 ภาคปกติ(ศูนย์วิทย์)
2012-06-13 ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 51 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
2012-06-07 ประกาศผลการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. รหัส 55
2012-05-31 เลื่อนประกาศผลการเรียน
2012-05-31 เลื่อนประกาศผลการเรียนในรายวิชาจริยศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ
2012-04-18 เลื่อน ประกาศผลการสอบการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เป็นวันที่ 24 เมษายน 2555
2012-02-29 เลื่อนกำหนดการลงทะเบียน จองรายวิชานักศึกษา ภาคปกติและ ปกติ(นอกเวลา) ภาคการศึกษาที่ 1/55
2011-11-09 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ทุกหลักสูตร เปิดเรียนวันที่ 6 ธันวาคม 2554
2011-02-11 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
2011-02-11 คู่มือแผนบริหารความสี่ยง
2009-06-04 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการบริหารหลักสูตร