วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2016-03-31 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (อนุมัติวันที่ 22 มีนาคม 2559)
2016-03-28 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนห้องเรียน อาคาร 11
2016-02-26 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (อนุมัติวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559) และภาคเรียนที่ 2 / 2558 (อนุมัติวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
2016-02-09 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ
2016-01-19 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น.
2016-01-07 ประกาศรายชื่อ นศ. ยื่นเรื่องขาดสอบ กรณี ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558และ 2/2558 ในมหาวิยาลัย
2016-01-05 ประกาศรายชื่อ นศ. ยื่นเรื่องขาดสอบ กรณี ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558 ศูนย์การศึกษา
2016-01-05 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)
2015-12-18 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
2015-11-26 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน / 2557 (อนุมัติวันที่ 29 ตุลาคม 2558) ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (อนุมัติวันที่ 30 ตุลาคม 2558)
2015-11-24 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
2015-11-24 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2015-11-24 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
2015-11-24 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2015-11-24 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ ภาคปกติ 1/2558 และ 2/2558
2015-11-16 ขอเชิญ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2015-11-06 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
2015-10-28 ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา iregis.dusit.ac.th
2015-10-19 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน ฤดูร้อน/2557 (อนุมัติวันที่ 14 กันยายน 2558) และภาคเรียนที่ 1/2558 (อนุมัติวันที่ 15 กันยายน 2558)
2015-10-06 ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะปิดบริการในวันที่ 8 ตุลาคม 2558
2015-09-30 รูปถ่ายชุดครุยนักศึกษาที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558 (เปิดภาคเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2558)
2015-09-25 ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเทียน จะปิดบบริการในวันที่ 30 กันยายน 2558
2015-09-17 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2557
2015-08-27 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
2015-08-21 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iRegis) เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 – 24.00 น.
2015-08-18 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH)
2015-08-18 ตารางสอบและรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 (เปิด 1 เมษายน 2558)
2015-08-17 ประกาศ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา(iregis.dusit.ac.th)
2015-08-05 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2557 (รอบเพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 22 มิถุนายน 2558
2015-07-24 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 25 มิถุนายน 2558
2015-07-21 คำสัั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ปลายภาคเรียน 1/2558
2015-07-21 ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2558 (ในมหาวิทยาลัย)
2015-07-21 ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2558 (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)
2015-07-21 กำหนดการปรับพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา รหัส 58
2015-07-20 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ยกเว้นศูนย์การศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558
2015-06-26 เอกสารประกอบการสัมมนา อบรม การสร้างความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในเกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2557
2015-06-22 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน / 2557 อนุมัติวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
2015-06-03 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะก่อนเปิดภาคเรียน (Remedial Course) สำหรับนักศึกษารหัส 58
2015-06-02 ประกาศรายชื่อ นศ. ยื่นเรื่องขาดสอบ กรณี ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 ในมหาวิยาลัย
2015-06-02 ประกาศรายชื่อ นศ. ยื่นเรื่องขาดสอบ กรณี ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 ศูนย์การศึกษา
2015-05-28 การประชุม การวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๒
2015-05-06 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์
2015-05-06 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558 ในมหาวิทยาลัย
2015-05-06 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
2015-04-29 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ภาคเรียนที่ 2 / 2557 อนุมัติวันที่ 2 เมษายน 2558
2015-04-23 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 / 2557 (รอบเพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2558
2015-04-01 ตารางเรียน-ตารางสอน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่1/2558 ในมหาวิทยาลัย
2015-04-01 ตารางเรียน-ตารางสอน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่1/2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์
2015-02-25 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 7) อนุมัติวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และภาคเรียนที่ 2 / 2557 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2015-02-10 รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องมาจาก มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียน 2/2557
2015-02-03 แจ้งปิดระบบ E-service SDU เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ระหว่างวันที่ 7-8 กุมพาพันธ์ 2558
2015-01-27 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
2015-01-16 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 2) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2557)
2015-01-15 เอกสารประกอบการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ โรงแรมพาวิลเลียน จังหวัดกาญจนบุรี
2015-01-15 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมตารางสอบภาคการศึกษา 2/2557 และภาคเรียนฤดูร้อน 2557
2015-01-05 ประกาศรายชื่อ นศ.ยื่นคำร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 - 2 /2557
2014-12-19 ขยายเวลา การยื่นเรื่องขอสอบกรณีขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2/2557
2014-12-08 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 5) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557)
2014-12-02 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 1-2557 และ 2-2557 ในมหาวิทยาลัย
2014-12-02 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 1-2557 และ 2-2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์
2014-12-02 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 1-2557 และ 2-2557 สำหรับศูนย์การเรียน
2014-12-02 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 1-2557 และ 2-2557 สำหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
2014-11-17 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 1) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (อนุมัติวันที่ 28 ตุลาคม 2557)
2014-11-10 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 3) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 27 ตุลาคม 2557)
2014-10-14 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 16 กันยายน 2557)
2014-10-09 ประชุมอนุมัติสำเร็จการศึกษา และอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2557 รอบที่ 2
2014-09-22 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคฤดูร้อน / 2556 (รอบที่ 2) (อนุมัติ 15 สิงหาคม 2557) และภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 1) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติ 21 สิงหาคม 2557)
2014-08-30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาพิเศษ
2014-08-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคเรียน 1/2557 และ ภาคเรียน 2/2557
2014-08-26 นักศึกษารหัส 56 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้นำส่งสำเนา ใบ ปพ.1 (2 ฉบับ) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1 ภายใน 30 กันยายน 2557
2014-08-21 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2557
2014-08-20 กำหนดการปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2014-08-19 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคฤดูร้อน / 2556 (รอบที่ 1) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 16 กรกฎาคม 2557)
2014-08-16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2014-08-14 ตารางขาดสอบ1/2557 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2014-08-14 ตารางขาดสอบ1/2557 สำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษา
2014-08-13 (Update )ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2014-07-29 นศ.รหัส 57 ตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั้วไป
2014-07-22 ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 1) 1/2557
2014-07-10 ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่1/2557(31 มี.ค.-10 ก.ค.57)
2014-06-25 ขอแจ้งปิดบริการ Contact Center สำนักส่งเสริมวิชาการฯและสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
2014-06-23 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2556 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 5 มิถุนายน 2557)
2014-06-13 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมทั้งเอกสารที่ต้องเตรียมมาสำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ ภาคเรียนที่ 2/2556
2014-06-12 ตารางสอบนักศึกษารหัส57ภาคเรียนฤดูร้อน(การจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน)
2014-06-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและกำกับห้องสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน รหัส57-2360
2014-06-12 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556
2014-06-09 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556
2014-05-23 ประกาศแจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์
2014-05-02 เปลี่ยนแปลงกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2/2556
2014-04-30 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2556
2014-04-22 นศ.ใหม่ รหัส 57 ตรวจสอบตารางเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2014-04-22 การอบรมภาษาอังกฤษ นศ.ใหม่ รหัส 57 สามารถตรวจสอบข้อมูลการอบรมได้ที่ http://ilac.dusit.ac.th ในภายหลัง
2014-04-17 แจ้งขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบ http://iregis.dusit.ac.th
2014-03-24 บันทึกประวัติก่อนรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่
2014-03-19 รายวิชาขาดสอบนักศึกษา ศูนย์การศึกษา
2014-03-19 รายวิชาขาดสอบนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2014-03-19 รายชื่อนักศึกษาขาดสอบในมหาวิทยาลัย
2014-03-19 รายชื่อนักศึกษาขาดสอบ ศูนย์การศึกษา
2014-02-17 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบปลายภาค ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
2014-02-13 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ)
2014-02-10 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2014-02-03 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2556 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 14 ม.ค. 2557
2013-12-20 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 และ 3/2555 ให้บันทึกข้อมูลเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
2013-12-20 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2556 อนุมัติวันที่ 28 พ.ย. 2556
2013-11-01 รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดในภาคเรียนที่ 2/2556 ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา
2013-10-28 รายชื่อ นศ. ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
2013-10-28 รายชื่อ นศ. ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
2013-10-25 ตารางสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2013-10-24 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2555(เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 30 ก.ย. 2556
2013-09-27 ตาราง
2013-09-27 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคเรียนที่1-56
2013-09-27 ตารางสอบปลายภาค นศ.ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัย
2013-09-27 ตารางสอบปลายภาค นศ.ภาคปกติ ศูนย์วิทยาศาสตร์
2013-09-23 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2555 อนุมัติวันที่ 2 ก.ย. 2556
2013-08-16 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2555 อนุมัติวันที่ 1 ส.ค. 2556
2013-08-06 Template มคอ.7 Update 06-08-2012
2013-08-02 แจ้งปิดให้บริการระบบบริหารการศึกษา
2013-07-24 รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัว ปี 2556 รอบ1
2013-07-01 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555(เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 12 มิ.ย. 2556
2013-06-27 รายงานประเมินตนเอง SAR ปรจำปี 2555
2013-06-10 PowerPoint การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของหลักสูตร
2013-06-03 ประกาศผลการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์และวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคฤดูร้อน นักศึกษารหัส 56
2013-05-31 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ทุกคณะ
2013-05-31 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ทุกคณะ
2013-05-29 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555(เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 20 พ.ค. 2556
2013-04-24 แจ้งกำหนดการรับปริญญาบัตร ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 2/2555
2013-03-22 ตัวอย่างรูปสวมครุย ระดับปริญญาตรี
2013-03-19 ตารางสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2555 ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2013-03-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2013-03-19 ตารางสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2555 ภาคปกติ (ศูนย์การเรียน/ศูนย์การศึกษา)
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2556
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555 อนุมัติวันที่ 22 ก.พ. 2556
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2556
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555 อนุมัติวันที่ 22 ก.พ. .2556
2013-02-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2013-02-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ)
2013-02-20 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค
2012-12-19 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
2012-12-06 กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเช่าชุดครุย ประจำปี 2554 - 2555
2012-12-06 กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเช่าชุดครุย ประจำปี 2554 - 2555
2012-10-19 ประกาศ ตารางสอบ สำหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคเรียนที่ 1/2555
2012-10-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2555
2012-10-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คุมสอบปลายภาค 1/2555
2012-09-27 ย้ายห้องสอบ
2012-09-21 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-55 ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2012-09-21 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-55 ภาคปกติ(ศูนย์วิทย์)
2012-06-13 ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 51 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
2012-06-07 ประกาศผลการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. รหัส 55
2012-05-31 เลื่อนประกาศผลการเรียน
2012-05-31 เลื่อนประกาศผลการเรียนในรายวิชาจริยศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ
2012-04-18 เลื่อน ประกาศผลการสอบการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เป็นวันที่ 24 เมษายน 2555
2012-02-29 เลื่อนกำหนดการลงทะเบียน จองรายวิชานักศึกษา ภาคปกติและ ปกติ(นอกเวลา) ภาคการศึกษาที่ 1/55
2011-11-09 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ทุกหลักสูตร เปิดเรียนวันที่ 6 ธันวาคม 2554
2011-02-11 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
2011-02-11 คู่มือแผนบริหารความสี่ยง
2009-06-04 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการบริหารหลักสูตร