วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2020-11-26 รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2564)
2020-11-26 ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ( AEC)
2020-10-16 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 6 ตุลาคม 2563)
2020-10-16 ประกาศรายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (Updated 5 พ.ย.2563)
2020-10-01 รายชื่อนักศึกษาที่อัพโหลดเอกสารการรายงานตัวไม่สมบูรณ์
2020-09-28 รายชื่อนักศึกษารหัส 63 นำรูปเข้าระบบริหารการศึกษา
2020-09-28 รายชื่อนักศึกษารหัส 63 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา รอบที่ 1
2020-09-23 รายชื่อรับบัตรนักศึกษา รหัส 63
2020-09-09 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อนุมัติวันที่ 26 สิงหาคม 2563) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 27 สิงหาคม 2563)
2020-08-28 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียม 5% ภาคการศึกษาที่ 1/2563
2020-08-19 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2020-07-21 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อนุมัติวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
2020-07-20 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2020-07-17 เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ นักศึกษา รหัส 63
2020-07-01 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 AEC
2020-06-17 นักศึกษาใหม่ รหัส 63 สามารถตรวจสอบรายชื่อการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 63
2020-06-02 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค สอบวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
2020-04-27 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 มิถุนายน 2563
2020-04-03 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อนุมัติวันที่ 24 มีนาคม 2563) และภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อนุมัติวันที่ 25 มีนาคม 2563)
2020-03-23 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ของภาคการศึกษาที่ 1/2562 และภาคการศึกษาที่ 2/2562