วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2019-01-23 ประกาศการเปิดการปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
2019-01-21 รายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2562)
2019-01-08 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2018-12-03 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2562)
2018-11-19 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561 (AEC)
2018-11-15 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 (อนุมัติวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) และภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อนุมัติวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)
2018-09-11 กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 61
2018-08-29 ประกาศรายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2561)
2018-08-15 แนวทางในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (รายวิชาภาษาอังกฤษ)
2018-08-14 รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2561)
2018-08-14 ประกาศผลการเรียนรหัส 61
2018-08-01 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อนุมัติวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 (อนุมัติวันที่ 26 กรกฎาคม 2561)
2018-08-01 รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปี 2561
2018-07-19 ประกาศรายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระบบ AEC) ปรับพื้นฐานนักศึกษา รหัส 61 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 4 มิถุนายน 2561
2018-07-06 เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)
2018-07-06 เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)
2018-07-06 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) รายวิชา 400113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2018-07-06 เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 400113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2018-07-06 การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 9 ก.ค. 61 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2018-07-04 เอกสารประกอบการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต