วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2017-06-05 รายชื่อนักศึกษากรณียื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค 2-59 AEC ภาคปกติ
2017-05-29 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
2017-05-29 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
2017-05-25 แบบฟอร์มในสมัครอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2529 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบAEC)
2017-04-19 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ระบบ AEC)
2017-03-28 การยืนยันการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเรียนตามแผนภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2559 AEC และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2560 คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5
2017-03-21 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559
2017-03-21 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559
2017-03-02 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบที่ 4) อนุมัติวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2) อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
2017-03-02 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบที่ 4) อนุมัติวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2) อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
2017-02-07 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (อนุมัติวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
2017-02-06 รายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เปิดภาคการศึกษา 16 มกราคม 2560)
2017-01-20 รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559 (เปดิภาคการศึกษาวันที่16 มกราคม 2560)
2017-01-19 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 2/2559
2017-01-18 รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 59 รอบ 2
2017-01-17 ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่มีผลการประเมิน I ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
2017-01-04 ประกาศตารางสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค 1/59(AEC) และ 2/59 (ระบบเดิม)
2016-12-15 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
2016-11-29 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่ยังไม่นำส่งวุฒิการศึกษา จากสถานศึกษาเดิมให้กับสานักส่งเสริมวิชาการฯ
2016-11-25 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบที่ 3) อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559