วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2021-03-03 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)
2021-02-25 เอกสารข้อมูลการเตรียมความพร้อม ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต รหัส 59
2021-02-02 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อนุมัติวันที่ 21 มกราคม 2564)
2020-12-25 ประกาศรายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
2020-12-15 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 1 ธันวาคม 2563) และภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อนุมัติวันที่ 2 ธันวาคม 2563)
2020-11-26 รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2564)
2020-11-26 ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ( AEC)
2020-10-16 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 6 ตุลาคม 2563)
2020-10-16 ประกาศรายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (Updated 5 พ.ย.2563)
2020-10-01 รายชื่อนักศึกษาที่อัพโหลดเอกสารการรายงานตัวไม่สมบูรณ์
2020-09-28 รายชื่อนักศึกษารหัส 63 นำรูปเข้าระบบริหารการศึกษา
2020-09-28 รายชื่อนักศึกษารหัส 63 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา รอบที่ 1
2020-09-23 รายชื่อรับบัตรนักศึกษา รหัส 63
2020-09-09 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อนุมัติวันที่ 26 สิงหาคม 2563) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 27 สิงหาคม 2563)
2020-08-28 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียม 5% ภาคการศึกษาที่ 1/2563
2020-08-19 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2020-07-21 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อนุมัติวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
2020-07-20 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2020-07-17 เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ นักศึกษา รหัส 63
2020-07-01 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 AEC