วันที่ หัวข้อการประชุมรายเดือน
 
2020-11-26 การประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(55)-2563
2020-10-29 การประชุมบุคลากรสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 8(54)2563
2020-09-24 การประชุมบุคลากรสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 7(53)2563
2020-08-31 การประชุมบุคลากรสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6(52)2563
2020-07-30 การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5(51)/2563
2020-06-25 การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 15(50)2563
2020-03-26 การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 14(49)2563
2020-01-29 การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1(47)2563
2019-12-28 การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 12(46)2562
2019-11-21 การประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 11(45)2562
2019-10-31 การประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(44)2562
2019-09-26 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(43)2562
2019-08-29 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 8(42)2562
2019-07-25 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 7(41)2562
2019-06-27 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6(40)2562
2019-05-30 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5(39)2562
2019-04-25 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4(38)2562
2019-04-04 ระเบียบวาระการประชุมสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 2(พิเศษ)/2562
2019-03-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3(35)2562
2019-02-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2(34)/2562