เอกสาร
 
  คู่มือการเปิดรายวิชาตามแผนการเรียน.pdf
  คู่มืออาจารย์ฉบับพกพา (1).pdf
  ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสตร มสด.-ธ.ค.2554.pdf
  คู่มือการใช้งานระบบหลักสูตร_มคอ_3-4.pdf
  คู่มือการจัดทำใบเบิกค่าสอน.pdf
  คู่มือระบบบริหารการศึกษา สำหรับอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ).pdf
  คู่มือระบบบริหารการศึกษา สำหรับอาจารย์ (ภาษาไทย).pdf
  คู่มือระบบงานการเงินกองทุนเงินกู้ iregis.dusit.ac.th.pdf
  คู่มือการเงินศูนย์การศึกษา iregis.dusit.ac.th.pdf
  คู่มือระบบตารางเรียนและทะเบียนประวัติ iregis.dusit.ac.th.pdf
  คู่มือการใช้ระบบจัดเก็บเอกสาร BD2000.pdf
  การบำรุงรักษาเครื่อง E-ASM.pdf
  คู่มือการจัดตารางเรียนสำหรับคณะ.pdf
  คู่มือการจัดตารางเรียนสำหรับหลักสูตร.pdf
  คู่มือการจัดตารางเรียนสำหรับศูนย์การศึกษา.pdf
  AdbeRdr812_en_US.exe