หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4401-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2564
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4401-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2564 .pdf
รายละเอียด :