หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 2890-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 2890-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564.pdf
รายละเอียด :