หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 618-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 6182564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC.pdf
รายละเอียด :