หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 616-2564 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 AEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 616-2564 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 AEC.pdf
รายละเอียด :