หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 144-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 144-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC.pdf
รายละเอียด :