หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่189-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (ระบบAEC)
เอกสารแนบ : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2-63-189-2564.pdf
รายละเอียด :