หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่งที่ ๓-๒๕๖๓ แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาค.pdf
รายละเอียด :