หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4214-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC) (เพิ่มเติม)
เอกสารแนบ : คำสั่งแต่งตั้งอาจาร์พิเศษที่4214-2563.pdf
รายละเอียด :

คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4214-2563 เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC) (เพิ่มเติม)