หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4086-2563 เรื่อง ขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4086-2563 เรื่อง ขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC.PDF
รายละเอียด :