หัวข้อ : คำสั่ง 3179-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่ง 3179-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC.pdf
รายละเอียด :