หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๘๘๗-๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติะจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระบบAEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๘๘๗-๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติะจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระบบAEC.pdf
รายละเอียด :