หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑๒๗๖-๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบAEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑๒๗๖-๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบAEC.pdf
รายละเอียด :