หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๔๗๗๗-๒๕๖๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบAEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๔๗๗๗-๒๕๖๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบAEC.pdf
รายละเอียด :