หัวข้อ : คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๗๘๗-๒๕๖๓ เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๗๘๗-๒๕๖๓ เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC.pdf
รายละเอียด :