หัวข้อ : คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๑๗๘๖-๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ เพิ่มเติม ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๑๗๘๖-๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ เพิ่มเติม ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC.pdf
รายละเอียด :