หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 768-2563 ขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบAEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 768-2563 ขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระบบAEC).pdf
รายละเอียด :