หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 577/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 577-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC.pdf
รายละเอียด :