หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 578/2563 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 578-2563 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC.pdf
รายละเอียด :