หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 541/2563 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบAEC
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 5412563 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระบบAEC).pdf
รายละเอียด :