หัวข้อ : คำสั่งที่ 4618/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่ง๔๖๑๘-๒๕๖๒-แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคป.pdf
รายละเอียด :

คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ 4618/2562
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระบบAEC) เปิดภาคการศึกษา วันที่ 15 มกราคม-28 เมษายน 2563