หัวข้อ : คำสั่งที่ 3980-2562 ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
เอกสารแนบ : คำสั่งที่ 3980-2562 ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภ.pdf
รายละเอียด :