หัวข้อ : คำสั่งที่ 215-2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบAEC) (กรณีเพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง)
เอกสารแนบ : คำสั่งที่ ๒๑๕-๒๕๖๒ แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภ.pdf
รายละเอียด :