หัวข้อ : คำสั้งที่ 4468-2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบAEC)
เอกสารแนบ : คำสั้งที่ 4468-2561-แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน1.pdf
รายละเอียด :