หัวข้อ : คำสั่งที่ 4007-2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระบบAEC)
เอกสารแนบ : แนบบันทึก-คำสั่งที่ ๔๐๐๗-๒๕๖๑ เพิ่มเติม-อาจ.pdf
รายละเอียด :