หัวข้อ : คำสั่งที่ 4008-2561 ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระบบAEC)
เอกสารแนบ : แนบบันทึก-คำสั่ง๔๐๐๘ ถอนขื่ออาจารย์ผู้สอน.pdf
รายละเอียด :