หัวข้อ : คำสั่งถอนชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ ที่ ๒๕๑๗/๒๕๖๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๐
เอกสารแนบ : คำสั่ง๒๕๑๗-๒๕๖๑แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคป.pdf
รายละเอียด :