หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารแนบ : หลักสูตรอบรมประจำปี 2561.pdf
รายละเอียด :

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการกิจกรรมด้านการบริการผ่านการประชุมเชิงวิชาการ การสัมมนา และจัดฝึกอบรมปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดหลักสูตร