หัวข้อ : ค่า FTES ของปีการศึกษา 2559 ของแต่ละสาขาวิชา
เอกสารแนบ : ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพหมวดที่-2.pdf
รายละเอียด :

ค่า FTES ของปีการศึกษา 2559 ของแต่ละสาขาวิชา