หัวข้อ : ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ฯ พ.ศ.2559
เอกสารแนบ : ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ฯ.pdf
รายละเอียด :