หัวข้อ : Video แนะนำการใช้งานระบบบริหารการศึกษาใหม่
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ขั้นตอนการทำงานของระบบบริหารการศึกษาใหม่ (สำหรับนักศึกษา)

https://www.youtube.com/watch?v=q9NhA7vXJzA

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษาใหม่ (สำหรับนักศึกษา)

https://www.youtube.com/watch?v=sswF_BQ1av4