หัวข้อ
 
  ระบบและกลไกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระบบรับตรงและระบบกลาง ประจำปี 2558
  มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร
  มคอ.02 แบบรายงานข้อมูลการพืจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวุฒิ ระดับปริญญาตรี
  ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ฯ พ.ศ.2559
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
  หลักเกณฑ์ตำแหน่งวิชาการ (โครงการวันที่ 18-ก.พ.-59)
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (รศ.สรนิต ศิลธรรม-โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  เอกสารประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจรติ (Anti-Corruption)
  ประกาศการเปิด-ปิด ภาคเรียน พ.ศ. 2557
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 56 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 56 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 57 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-สุพรรณบุรี
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 56 สาขาวิชาการบริการลูกค้า
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1/2558
  เอกสารวันที่ 12 มีนาคม 2558-IQA ระดับหลักสูตร ปรับ26.02.58
  เอกสารวันที่ 12 มีนาคม 2558-template tqf7 (1มคอ.7และIQA 14 jan)
  เอกสาร วันที่ 12 มีนาคม 2558-กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน
  คู่มือประกันคุณภาพ 2557
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 ศูนย์การศึกษา
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 (เพิ่มเติม)
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2556
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2556 ศูนย์การศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่1/2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 54
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 55 เพิ่มเติม
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 54 เพิ่มเติม
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส57
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและกำกับห้องสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน รหัส57-2360
  คู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 ในมหาวิทยาลัย
  ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร 2554
  Video แนะนำการใช้งานระบบบริหารการศึกษาใหม่
  คำสั่ง87เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
  ขั้นตอนการจัดกลุ่มเรียน (ระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ)
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มเติม
  คู่มือการเปิด-ปิด หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดศึกษาทั่วไป
  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  คู่มือ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 53
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 54
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 55
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ภาคปกติ(นอกเวลา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  คำสั่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ปกติ(นอกเวลา) ภาคเรียน1-55
  คำสั่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(โครงการพิเศษ) ภาคเรียน1-55
  คำสั่งแต่งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกตินอกเวลา 2-54
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ1/2554
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติและปกติ(นอกเวลา)1/2554
  รวมเล่มกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ข้อกำหนดการจัดการเรียนการสอน
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและภาคปกติ(นอกเวลา) ภาคฤดูร้อน
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและภาคปกติ(นอกเวลา)2-53 ต่อ
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคสมทบ 2-53
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและภาคปกติ(นอกเวลา)2-53
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ(โครงการพิเศษ)2-53
  สรุปผลการดำเนินการด้านจรรยาบรรณ 2553
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 3/52
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ 1/2553
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคสมทบ1/2553
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ1/2553
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(3)2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(2)2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(1) 2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคสมทบ 2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ 2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติโครงการพิเศษ 1/52
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคสมทบ 1/52
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและปกติ(นอกเวลา) 1/52
  แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
  เครื่องมือสำหรับโครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตร
  คู่มือเปิด-ปิดหลักสูตร
  ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1)
  แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2552-2556
  ข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏสวนดุสิตพ.ศ. 2541
  ข้อมูลการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  คู่มือ นศ. รหัส 55 คณะพยาบาลศาสตร์
  คำสั่งภาคปกติ_ปกตินอกเวลา 1/56
  คำสั่งภาคปกติ_ปกตินอกเวลา เทอม1/56
  คำสั่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ(โครงการพิเศษ) 1-55
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ1/2554
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติและปกติ(นอกเวลา)1/2554