หัวข้อ
 
  รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2560
  จำนวนนักศึกษาระดบปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
  4015-2560 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60
  ค่า FTES ของปีการศึกษา 2559 ของแต่ละสาขาวิชา
  ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี แยกตามสาขาวิชา (ข้อมูลสนับสนุนประกันคุณภาพ)
  รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษา และผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2559 (ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ)
  คู่มือการบันทึกคะแนนและตัดเกรดนักศึกษา
  1383-60-เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 57
  แบบฟอร์มคำชี้แจงหน้าปกแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  233-2560 ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 57
  232-2560 ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 58
  231-2560 ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 59
  4639-2559-ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๕๙
  4640-2559-ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๕๘
  4637-2559-ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๕๗
  4636-2559-ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๕๖
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาค การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
  ระบบและกลไกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระบบรับตรงและระบบกลาง ประจำปี 2558
  มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร
  มคอ.02 แบบรายงานข้อมูลการพืจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวุฒิ ระดับปริญญาตรี
  ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ฯ พ.ศ.2559
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
  หลักเกณฑ์ตำแหน่งวิชาการ (โครงการวันที่ 18-ก.พ.-59)
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (รศ.สรนิต ศิลธรรม-โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  เอกสารประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจรติ (Anti-Corruption)
  ประกาศการเปิด-ปิด ภาคเรียน พ.ศ. 2557
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 56 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 56 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 57 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-สุพรรณบุรี
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 56 สาขาวิชาการบริการลูกค้า
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1/2558
  เอกสารวันที่ 12 มีนาคม 2558-IQA ระดับหลักสูตร ปรับ26.02.58
  เอกสารวันที่ 12 มีนาคม 2558-template tqf7 (1มคอ.7และIQA 14 jan)
  เอกสาร วันที่ 12 มีนาคม 2558-กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน
  คู่มือประกันคุณภาพ 2557
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 ศูนย์การศึกษา
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 (เพิ่มเติม)
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2556
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2556 ศูนย์การศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่1/2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 54
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 55 เพิ่มเติม
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 54 เพิ่มเติม
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส57
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและกำกับห้องสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน รหัส57-2360
  คู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 ในมหาวิทยาลัย
  ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร 2554