หัวข้อ
 
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๘๘๗-๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติะจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระบบAEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑๒๗๖-๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบAEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๔๗๗๗-๒๕๖๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบAEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๗๘๗-๒๕๖๓ เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๑๗๘๖-๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ เพิ่มเติม ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๕๑๘-๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๗๖๘- ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๕๗๘-๒๕๖๓ เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๕๗๗-๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๖๐-๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบ AEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๕๔๑-๒๕๖๓ เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับใหม่พ.ศ.๒๕๕๙ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบAEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๕๔๐-๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ AEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4618-2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
  คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 2366-2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
  เอกสารประกอบการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562
  คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 1530-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 1519-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 1518-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
  คำสั่งที่ 3160-2562 ให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60
  คำสั่งที่ 3494-2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 62