หัวข้อ
 
  แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
  เงื่อนไขของระบบ TCAS 65 และปฏิทินการทำงาน
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 2890-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2977_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 61
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2978_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 62
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2979_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 63
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่2901-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที 2899-2564 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2646_2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 64
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2346_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 63
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2345_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 62
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2344_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 61
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2343_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 60
  คำ สั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2260-2564 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ รอบ 3 ประจำ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึ กษาให้ กับนักศึ กษารหัส 64
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2089-2564 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ รอบ 2 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ระบบAEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๑๙๘๔-๒๕๖๔เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระบบ AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๑๙๘๓-๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (กรณีพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระบบ AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่1724-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน-2563
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๑๘๖๗-๒๕๖๔ เรื่อง ให้เพิ่มเติมอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาให้กับนักศึกษารหัส ๖๔