หัวข้อ
 
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ที่ 2514-2560 ภาคการศึกษาที่ 1/2560(ระบบเดิม)
  คู่มือการบันทึกคะแนนและตัดเกรดนักศึกษา
  คำสั่งถอนชื่ออาจารย์ผู้สอน1377-2560-2-2559-AEC
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน1376-2560--เพิ่มเติม-2-2559AEC
  1383-60-เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 57
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่๑๐๐๔-๒๕๖๐ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบเดิม
  มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  แบบฟอร์มคำชี้แจงหน้าปกแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  233-2560 ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 57
  232-2560 ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 58
  231-2560 ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 59
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่ 236-2560 ภาคการศึกษาที่2-2559AEC
  4639-2559-ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๕๙
  4640-2559-ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๕๘
  4637-2559-ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๕๗
  4636-2559-ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๕๖
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่4634-2559 ภาคการศึกษาที่ 2-2559 ระบบเดิม(15 สิงหาคม 2559)
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่4635-2559ภาคการศึกษาที่ 1-2559 ระบบAEC (15 สิงหาคม 2559)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ รหัส 59-ที่3577-2559