หัวข้อ
 
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 862-2564 เรื่อง เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบAEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 618-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 728-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (ระบบAEC) (เพิ่มเติม)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 616-2564 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 144-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่189-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (ระบบAEC)
  แบบฟอร์มหลักสูตร non degree pdf ณ 13.01.64
  แบบฟอร์มหลักสูตร non degree word ณ 13.01.64
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4638-2563 เรื่อง ให้เพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4384/2563 เรื่อง ให้เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4162-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4214-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC) (เพิ่มเติม)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4162-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4086-2563 เรื่อง ขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสั่งที่ 3180-2563 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC)
  คำสั่ง 3179-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสังมหาวิทยาลัยที่ 2616-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2604/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 63