หัวข้อ
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561
  คำสั่งถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ 4842-2560 ภาคการศึกษาที่ 1-2560-ระบบAEC
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ที่ 4841-2560 ภาคการศึกษาที่ 1-2560-ระบบAEC
  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา 2559
  3992-2560-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สายวิชาการ 1-2560AEC
  3991-2560-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สายสนับสนุน 1-2560AEC
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ที่ 4465-2560 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560-ระบบเดิม
  รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2560
  จำนวนนักศึกษาระดบปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
  4015-2560 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60
  คำสั่งแต่งตั้งผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 AEC
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ที่3183-2560 ฤดูร้อน-2559-AEC
  ค่า FTES ของปีการศึกษา 2559 ของแต่ละสาขาวิชา
  ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี แยกตามสาขาวิชา (ข้อมูลสนับสนุนประกันคุณภาพ)
  รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษา และผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2559 (ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ)
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ที่ 2514-2560 ภาคการศึกษาที่ 1/2560(ระบบเดิม)
  คู่มือการบันทึกคะแนนและตัดเกรดนักศึกษา
  คำสั่งถอนชื่ออาจารย์ผู้สอน1377-2560-2-2559-AEC
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน1376-2560--เพิ่มเติม-2-2559AEC
  1383-60-เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 57