แผนการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Meeting Workflow

results of study Workflow

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/meeting%20academic%20council.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/Brochures%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/certificate%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/filter%20memorandum.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/Filter%20story%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/Setting%20Academic%20Calendar%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/verify%20Qualification%20Workflow.pdf
พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/220900.pdf
พลิกโฉมอุดมศึกษา ด้วย Innovative Educationแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/221045.pdf
Teaching and Learning Outcome-Based Education 
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/221300%20OBE%20Suwat%20Mar%202018.pdf
The Futureof higher sducation ดร.บัณฑิต  ทิพากร
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/230900.pdf
100 years ago ดร.พีรเดช ทองอำไพ
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/23309000.pdf
PLC เพื่อพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย วิจารณ์ พานิช
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/231300%20PLC%20.pdf
Curriculum Design and PLO
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/SoTL_22Mar_Curriculum%20Design%20and%20PLO.pdf
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ttp://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/The%20Fourth%20Scholarship%20of%20Teaching%20and%20Learning%20Disruptive%20Learning%20for%20Future%20Workforce.pdf