คู่มือการปฎิบัติงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

คู่มือ กระบวนการ "พักสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี" ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562               

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

การตรวจสอบบันทึกข้อความขออนุญาตไปปฏิบัติงาน(กรณีไม่ใช้งบประมาณ)ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์               

การกลั่นกรองหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทะเบียนของนักศึกษา ผ่านระบบ e-office เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
การจัดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
การเผยแพร่รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.4)ผ่านwww.regis.duist.ac.th  
การงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกิจกรรมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)ระดับปริญญาตรี
การบันทึกผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษา(Academic)
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่าน facebook fanpage
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริหารการศึกษา
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
 
 

แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ

 

ขั้นตอนการลาออกจากการเป็นนักศึกษา  

ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

 
ขั้นตอนการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน  
   
   

 

การจัดการความรู้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Meeting Workflow

results of study Workflow

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/meeting%20academic%20council.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/Brochures%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/certificate%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/filter%20memorandum.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/Filter%20story%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/Setting%20Academic%20Calendar%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/verify%20Qualification%20Workflow.pdf
พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/220900.pdf
พลิกโฉมอุดมศึกษา ด้วย Innovative Educationแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/221045.pdf
Teaching and Learning Outcome-Based Education 
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/221300%20OBE%20Suwat%20Mar%202018.pdf
The Futureof higher sducation ดร.บัณฑิต  ทิพากร
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/230900.pdf
100 years ago ดร.พีรเดช ทองอำไพ
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/23309000.pdf
PLC เพื่อพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย วิจารณ์ พานิช
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/231300%20PLC%20.pdf
Curriculum Design and PLO
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/SoTL_22Mar_Curriculum%20Design%20and%20PLO.pdf
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ttp://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/The%20Fourth%20Scholarship%20of%20Teaching%20and%20Learning%20Disruptive%20Learning%20for%20Future%20Workforce.pdf