เอกสาร
 
  ตัวอย่างแบบฟอร์มคำชี้แจงหน้าปกแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.docx
  สรุป(ป-มสด-3).pdf
  เกณฑ์(ป-มสด-2 เฉพาะ)สมรรถนะเฉพาะทีมอำนวยการ .pdf
  เกณฑ์(ป-มสด-2 เฉพาะ)สมรรถนะเฉพาะทีมส่งเสริมวิชาการ .pdf
  เกณฑ์(ป-มสด-2 เฉพาะ)สมรรถนะเฉพาะผู้บริหาร .pdf
  เกณฑ์(ป-มสด-2 เฉพาะ)สมรรถนะเฉพาะทีมทะเบียนนักศึกษา.pdf
  เกณฑ์(ป-มสด-2 เฉพาะ)สมรรถนะเฉพาะทีมอำนวยการ งานบริการ .pdf
  เกณฑ์(ป-มสด-2 หลัก).pdf
  เกณฑ์(ป-มสด-1).pdf
  ข้อกำหนดประเมินปี 60.1.pdf
  แบบฟอร์มการส่งข้อมูล ชื่อตำราหนังสือเอกสารประกอบการเรียน - ผู้แต่ง .xlsx
  Templateมคอ.7.doc
  Template มคอ.6.doc
  Template มคอ.5.doc
  Template มคอ.4.doc
  Template มคอ.3.doc
  Template มคอ.2.doc
  แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ.doc
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน).pdf
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอนชดเชย.doc