เอกสาร
 
  แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อหนังสือ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563.xlsx
  สวท.02 ใบรายงานและตรวจสอบระบบการประชุมฯ.pdf
  ตัวอย่างแบบฟอร์มคำชี้แจงหน้าปกแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.docx
  ข้อกำหนดประเมินปี 60.1.pdf
  Templateมคอ.7.doc
  Template มคอ.6.doc
  Template มคอ.5.doc
  Template มคอ.4.doc
  Template มคอ.3.doc
  แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ.doc
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน).pdf
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอนชดเชย.doc
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความให้อาจารย์สอนแทน.doc
  แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารการศึกษา.pdf
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ตารางสอน-ตารางสอบ).pdf
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ระบบงานทะเบียนนักศึกษา).pdf
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ระบบงานการเงิน).pdf
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ระบบงานรับรายงานตัว).pdf
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (BD2000).pdf