เอกสาร
 
  แบบประเมินสำหรับทีมทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล.rar
  แบบประเมินสำหรับทีมส่งเสริมวิชาการ.rar
  แบบประเมินสำหรับทีมอำนวยการและสื่อสารองค์กร.rar
  แบบประเมินสำหรับผู้บริหาร.rar
  ตัวอย่างแบบฟอร์มคำชี้แจงหน้าปกแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.docx
  ข้อกำหนดประเมินปี 60.1.pdf
  แบบฟอร์มการส่งข้อมูล ชื่อตำราหนังสือเอกสารประกอบการเรียน - ผู้แต่ง .xlsx
  Templateมคอ.7.doc
  Template มคอ.6.doc
  Template มคอ.5.doc
  Template มคอ.4.doc
  Template มคอ.3.doc
  Template มคอ.2.doc
  แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ.doc
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน).pdf
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอนชดเชย.doc
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความให้อาจารย์สอนแทน.doc
  แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารการศึกษา.pdf
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ตารางสอน-ตารางสอบ).pdf
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ระบบงานทะเบียนนักศึกษา).pdf