เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  1023646 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
  1094409 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
  1094504 การเมืองการปกครองไทย
  1094505 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา
  1094302 คติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย
  1094202 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูประถมศึกษา
  1063105 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
  1044804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
  4141301 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142103 ชีววิทยาเของเซลล์
  4091114 แคลคูลัส 2
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4141302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142401 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142105 การตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142305 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142106 เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
  4143114 ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4144303 การจัดการสปาเพื่อสุขภาพ
  4144302 เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4144601 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและบริการความงาม
  4143108 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพขของผลิตภัณฑ์เครื่่องสำอาง
  4143406 กระบวนการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
  4143502 ปฏิบัติการสุคนธศาสตร์
  4143501 สุคนธศาสตร์
  4143404 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4143403 การตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4144115 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงาม และเครื่องสำอาง
  4144902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4202107 พลังงานสิ่งแวดล้อม
  4203501 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  4203503 การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  4203313 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  4203502 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
  4203401 การป้องกัน และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการ
  4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
  4064501 อุตินิยมวิทยา การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ
  4064503 หลักการจัดการมลพิษทางเสียง แสง ความร้อนและความสั่นสะเทือน
  4063412 สถิติและการวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4063302 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
  4063212 การป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ
  4063210 การจัดการเหตุฉุกเฉินและการบรรเทาสาธารณภัย
  4223205 การแสดงข้อมูลด้วยภาพ
  4223204 การเรียนรุ้ของเครื่อง
  4223302 การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
  4223203 วิธีวิทยาการวิจัย
  4223602 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ
  4223303 อินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง
  4121506 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121111 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
  4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121109 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
  4124606 การออกแบบตัวเชื่อมประสานสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ
  4123691 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4122708 ภาษาแอสเซมบลีและไมโครโพรเซสเซอร์
  4122619 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
  4122212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ